Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1 V2 Connector > Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1 V2 data type reference
  

Microsoft Azure Data Lake Storage Gen1 V2 data type reference