JDBC V2 Connector > JDBC V2 data type reference
  

JDBC V2 data type reference