Amazon Athena Connector > Amazon Athena sources
  

Amazon Athena sources